Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja dotyczy chłodnic powietrza marki Tecno sprzedawanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Instalacja urządzenia, przeglądy techniczne oraz obsługa gwarancyjna powinna być realizowana przez Autoryzowany Serwis Tecno, posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą w branży chłodnictwo i klimatyzacja.

3. Generalny dystrybutor gwarantuje sprawne działanie urządzenia, w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia użytkowania urządzenia, ale nie dłużej niż na 18 miesiące od terminu sprzedaży urządzenia przez dystrybutora.

4. Warunkiem akceptacji gwarancji jest: przedstawienie dowodu zakupu urządzenia; użytkowanie chłodnicy zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi.

5. Wady fabryczne urządzenia, ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez Autoryzowany Serwis Tecno, przy pomocy części zamiennych dostarczonych przez dystrybutora.

6. Gwarancja nie obejmuje części urządzenia, podlegające naturalnemu zużyciu, wskutek eksploatacji urządzenia.

7. Gwarancja traci ważność w przypadku: wadliwego montażu; dokonywania nieautoryzowanych napraw; uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych lub siły wyższej.

8. Reklamacyjne części urządzenia, stają się własnością dystrybutora.

9. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne wynikające z wystąpienia wady w urządzeniu reklamacyjnym.

10. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych. W przypadku konieczności dostawy części zamiennych od wytwórcy urządzenia, termin może wydłużyć się do 28 dni roboczych.

11. Użytkownik urządzenia ponosi koszty związane z rozpoczęciem procedury reklamacyjnej w przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych.